Mỗi thiết bị cầm tay GSM có một máy phát và máy thu radio để hoạt động trong mạng GSM không dây. Bộ thu phát đó được sản xuất để khi được sử dụng bên tai và khi đeo đai, nó sẽ không vượt quá giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số vô tuyến do chính quyền đặt ra.

Các cơ quan có vấn đề ở đây là Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) của Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Công nghiệp Canada của Chính phủ Canada (IC) và Hội đồng Liên minh Châu Âu.

Những giới hạn này là một phần của hướng dẫn toàn diện, thiết lập mức năng lượng RF được phép cho dân số nói chung. Các hướng dẫn dựa trên các tiêu chuẩn đã được phát triển bởi cáctổ chức khoa học độc lập thông qua đánh giá định kỳ và kỹ lưỡng các nghiên cứukhoa học.

Tiêu chuẩn tiếp xúc cho các thiết bị không dây sử dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng hoặc SAR. Thật không may, các giới hạn do FCC / IC và Liên minh Châu Âu đặt ra được đo trên lượng mô khác nhau nên chúng không thể so sánh trực tiếp.

Giới hạn SAR được thiết lập bởi FCC / IC là 1,6W / kg trung bình trên 1 gram mô thực tế.

Giới hạn SAR được Hội đồng Liên minh Châu Âu khuyến nghị là 2,0W / kg trung bình trên 10 g mô thực tế.

Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng được chứng nhận cao nhất, nhưng mức SAR thực tế của thiết bị trong khi vận hành có thể thấp hơn giá trị tối đa. Điều này là do điện thoại GSM được thiết kế để hoạt động ở nhiều mức năng lượng để chỉ sử dụng năng lượng cần thiết để truy cập mạng. Nói chung, bạn càng ở gần ăng-ten của trạm gốc không dây, thì công suất phát của thiết bị càng thấp và ngược lại.